Focus on IELTS [Foudation + Basic + New edition]

Full Books + CDs , max speed to download.

Focus on IELTS contains : Foudation, Basic and New edition.
These books equips them with useful tools which are necessary for success in English academic preparing.
The title says everything!
View more details at the sample pages attached bellow.

Bộ tài liệu này, nhất là bản New editon mang đến những lượng kiến thức vừa đủ và chuyên sâu. Bên cạnh đó bài tập bám sát đề thi thực tế, giúp người học đạt điểm cao. Trong đó, tác giả cũng cung cấp thêm cho người học những lỗi hay mắc cũng như “mẹo” để vượt qua.

Bạn đang chuẩn bị thi IELTS? Tải về ngay để học nào!
Bạn sẽ thấy rằng bộ sách này thực sự rất hữu ích đấy.

Chúc các bạn học tập và thi đạt kết quả cao.


Focus on IELTS new edition

Focus on IELTS new edition

Focus on IELTS new edition

Focus on IELTS new edition

 


DOWNLOAD:

Foudation

New edition

Basic

Comments
Loading...