TACTICS FOR LISTENING CAMBRIDGE 3rd | FULL and FREE DOWNLOAD

TACTICS FOR LISTENING CAMBRIDGE 3rd | FREE DOWNLOAD

TACTICS FOR LISTENING CAMBRIDGE 3rd edition | FULL and FREE DOWNLOAD at BOOKs HERE

More detail: elt.oup.com

With 03 Levels:

  • Tactics For Listening Basic 3rd 
  • Tactics For Listening Expanding 3rd
  • Tactics For Listening Expanding 3rd

Vietnamese Description: Đây là bộ tài liệu học Tiếng Anh Luyện Nghe chuyên sâu do nhà xuất bản CAMBRIDGE phát hành. Hiệu quả đã được ghi nhận trên thế giới. Được rất nhiều các chuyên gia đánh giá cao và được ứng dụng tại nhiều trường dạy Tiếng Anh. Xóa “ĐIẾC” triệt để với TACTICS FOR LISTENING CAMBRIDGE 3rd edition – phiên bản mới nhất [cập nhật 2018].

1 Tactics For Listening Basic 3rd | Free download

CD Download Audio

Mirror 2

Student’s book Student’s Book

Mirror 2

Workbook Workbook

Mirror 2

Teacher’s Book Teacher’s Book

Mirror 2

 

2 Tactics For Listening Developing 3rd | Free download

CD Download Audio
Student’s book Student’s book
Workbook Workbook
Teacher’s Book Teacher’s Book

 

3 Tactics For Listening Expanding 3rd | Free download

CD Audio
Student’s book Student’s Book
Workbook Workbook
Teacher’s Book Teacher’s book

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...